ad xem lại hộ thiên giới 1h ngày 5/12 đánh không ra đồ thần +box mong ad xem xét tài khoản : longnv16 tên nhân vật: DontCry

--- Chế độ gộp bài viết ---

up.................