Xin được hỏi và nhờ Admin chỉ giúp: Ring Pedan (Class SUM) nên dùng loại nào? Và socket nên khảm tính năng nào ak?
Cảm ơn Admin!