Như tiêu đề
Ro bận công việc ko on dc
Bán ac rf(Vietop1) max rs
Có 15b và 15s 15l 40c.1 bùa chao 5%
Còn 2ngay bùa và ring
1 vé bc còn 8;lần đi
8 hôp xanh lè
Và còn 80k gcent
15k gcent...