PDA

Xem bản đầy đủ : [Thông báo] Cập nhật thêm tỷ lệ rơi đồ từ Hộp Kundun +1,...+5Admin
12-12, 01:01 PM
Thông báo!
Qua góp ý của anh em AlphaTest và các anh em chơi Server cũ, nay chúng tôi có chút thay đổi như sau để anh em thoải mái sở hữu được các Set đồ cấp thấp.

Hộp Kundun 1: 50% -> Giữ nguyên vì chứa Ring, Pendan
Hộp Kundun 2: 60% -> 80%
Hộp Kundun 3: 50% -> 70%
Hộp Kundun 4: 45% -> 60%
Hộp Kundun 5: 40% -> 50%


Kính báo!